COlePropertyPage::SetHelpInfo

โมฆะ SetHelpInfo ( LPCTSTR lpszDocString, LPCTSTR lpszHelpFile = NULL, DWORD dwHelpContext = 0 );

พารามิเตอร์

lpszDocString

สายอักขระประกอบด้วยข้อมูลวิธีใช้โดยย่อสำหรับการแสดงในแถบสถานะหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น?

lpszHelpFile

nbspชื่อของแฟ้มวิธีใช้ของหน้าคุณสมบัติ(&N)?

dwHelpContext

วิธีใช้บริบทสำหรับหน้าคุณสมบัติ?

หมายเหตุ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อระบุข้อมูล "เคล็ดลับเครื่องมือ" ชื่อแฟ้มวิธีใช้ และเนื้อหาวิธีใช้สำหรับหน้าคุณสมบัติของคุณ?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePropertyPage::OnHelp(&N)

Index