COlePropertyPage::SetDialogResource

โมฆะ SetDialogResource ( HGLOBAL hDialog );

พารามิเตอร์

hDialog

จัดการทรัพยากรการโต้ตอบของหน้าคุณสมบัติ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าทรัพยากรการโต้ตอบของหน้าคุณสมบัติ?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index