COlePropertyPage::OnHelp

เสมือน BOOL OnHelp ( LPCTSTR lpszHelpDir );

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าการเริ่มต้นใช้งานเป็น FALSE?

พารามิเตอร์

lpszHelpDir

ไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มวิธีใช้ของหน้าคุณสมบัติ?

หมายเหตุ

กรอบการเรียกฟังก์ชันนี้เมื่อผู้ใช้ร้องขอวิธีใช้แบบออนไลน์ แทนที่ถ้าหน้าคุณสมบัติของคุณต้องทำสิ่งใดพิเศษเมื่อผู้ใช้เข้าถึงวิธีใช้ เริ่มต้นใช้งานไม่ได้เรื่อง และส่งกลับค่าเป็น FALSEซึ่งสั่งให้กรอบการโทร WinHelp?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index