COlePropertyPage::OnEditProperty

เสมือน BOOL OnEditProperty ( DISPID dispid );

ส่งกลับค่า

เริ่มต้นใช้งานส่งกลับค่าเป็น FALSE การแทนที่ของฟังก์ชันนี้ควรแสดงผลจริง?

พารามิเตอร์

dispid

ส่ง ID ของคุณสมบัติถูกแก้ไข?

หมายเหตุ

กรอบเรียกฟังก์ชันนี้เมื่อคุณสมบัติเฉพาะคือให้แก้ไข คุณสามารถแทนที่การตั้งโฟกัสไปตัวควบคุมที่เหมาะสมบนหน้า เริ่มต้นใช้งานไม่ได้เรื่อง และส่งกลับค่าเป็น FALSE?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index