COlePropertyPage::COlePropertyPage

COlePropertyPage ( UINT idDlg, UINT idCaption );

พารามิเตอร์

idDlg

ID ทรัพยากรของต้นแบบการโต้ตอบ?

idCaption

ID ทรัพยากรของคำอธิบายเฉพาะของหน้าคุณสมบัติ?

หมายเหตุ

เมื่อคุณใช้เป็นระดับชั้นย่อยของCOlePropertyPageพารามิเตอร์ของระดับชั้นย่อยของคุณควรใช้การกำหนดCOlePropertyPageเพื่อระบุแม่แบบโต้ตอบทรัพยากรบนซึ่งจะขึ้นหน้าคุณสมบัติและทรัพยากรของสายอักขระประกอบด้วยป้ายคำอธิบาย?

ภาพรวม COlePropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index