COlePropertiesDialog::m_op

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิด OLEUIOBJECTPROPSใช้ในการเตรียมใช้งานทั่วไป OLE วัตถุกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ โครงสร้างนี้ประกอบด้วยสมาชิกที่ใช้ในการเตรียมใช้งานทั่วไป ลิงค์ และมุมมองหน้า?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูOLEUIOBJECTPROPSและ OLEUILINKPROPSโครงสร้างในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COlePropertiesDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index