COlePropertiesDialog::m_lp

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิด OLEUILINKPROPSใช้ในการเตรียมใช้งานหน้าการเชื่อมโยงของกล่องโต้ตอบการ OLE Object Properties หน้านี้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของรายการเชื่อมโยง และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง หรือ ตัด การเชื่อมโยงไปยังรายการ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างOLEUILINKPROPSดูเอกสารประกอบของ OLE?

ภาพรวม COlePropertiesDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index