COlePasteSpecialDialog::m_ps

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิดของOLEUIPASTESPECIALที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบการวางแบบพิเศษ สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง หรือผ่าน ทางฟังก์ชันของสมาชิก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUIPASTESPECIALโครงสร้างในรา OLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog, COlePasteSpecialDialog::DoModal(&N)

Index