COlePasteSpecialDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) const

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าชนิดของส่วนที่เลือกทำ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดชนิดของผู้ใช้ทำการเลือก?

ค่าส่งกลับชนิดจะถูกระบุ โดยชนิด enumerationเลือกประกาศไว้ในคลาCOlePasteSpecialDialog?

enum ส่วนที่เลือก
{
 nbsp pasteLink
   pasteNormal
   pasteOther
   pasteStatic
}(&N)

Desccriptions โดยย่อของค่าเหล่านี้ตาม:

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::DoModal(&N)

Index