COlePasteSpecialDialog::GetPasteIndex

int GetPasteIndex ( ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนีลงในอาร์เรย์ของโครงสร้างของOLEUIPASTEENTRYที่ถูกเลือก โดยผู้ใช้ รูปแบบที่สอดคล้องกับดัชนีที่เลือกควรจะใช้เมื่อทำการดำเนินการวาง?

หมายเหตุ

ได้รับค่าดัชนีที่สัมพันธ์กับรายการผู้ใช้เลือก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUIPASTEENTRYโครงสร้างในรา OLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::DoModal(&N)

Index