COlePasteSpecialDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( ) const

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงการ metafile ประกอบด้วยความกว้างยาว iconic ของรายการที่เลือก ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอนเมื่อกล่องโต้ตอบถูกยกเลิก โดยเลือกOK อื่นNULL?

หมายเหตุ

Metafile เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เลือก โดยผู้ใช้ที่ได้รับ?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::GetDrawAspect, COlePasteSpecialDialog::DoModal(&N)

Index