COlePasteSpecialDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) const

ส่งกลับค่า

วิธีการจำเป็นในการสร้างภาพวัตถุ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าถ้าผู้ใช้เลือกที่จะแสดงรายการที่เลือกเป็นไอคอน เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้น หลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดกว้างยาว ดูการ FORMATETCโครงสร้างในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::DoModal(&N)

Index