COlePasteSpecialDialog::CreateItem

BOOL CreateItem ( COleClientItem * pNewItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสินค้าถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pNewItem

จุดCOleClientItemอินสแตนซ์ ไม่สามารถเป็นNULL?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบการวางแบบพิเศษ ฟังก์ชันนี้ควรเท่านั้นจะเรียกหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem, COlePasteSpecialDialog::DoModal, COlePasteSpecialDialog::GetSelectionType, COlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog(&N)

Index