COlePasteSpecialDialog::AddStandardFormats

โมฆะ AddStandardFormats ( BOOL bEnableLink = TRUE );

พารามิเตอร์

bEnableLink

ค่าสถานะที่กำหนดว่าจะเพิ่มCF_LINKSOURCEลงในรายการของรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ของคุณ สามารถวาง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบคลิปบอร์ดดังต่อไปนี้ลงในรายการของรูปแบบที่โปรแกรมประยุกต์ของคุณสามารถรองรับในการดำเนินการวางแบบพิเศษ:

รูปแบบเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการฝังตัว และเชื่อมโยง?

ภาพรวม COlePasteSpecialDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOlePasteSpecialDialog::AddFormat(&N)

Index