COleObjectFactory

คลาCOleObjectFactoryใช้ OLE คลาสโรง ซึ่งสร้างวัตถุ OLE เช่นเซิร์ฟเวอร์ วัตถุอัตโนมัติ และเอกสาร?

คลาCOleObjectFactoryมีสมาชิกฟังก์ชันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างวัตถุ ดูบทความ วัตถุข้อมูลและแหล่งข้อมูล (OLE)และ วัตถุข้อมูลและแหล่งข้อมูล: การสร้างและการทำลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ดูบทความ ลงทะเบียน บทความเหล่านี้อยู่ในVisual c ++ Programmer's Guide.

#รวม lt;afxdisp.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleTemplateServer(&N)

Index