COleObjectFactory::Revoke

โมฆะ ยกเลิก ( );

หมายเหตุ

เพิกถอนการจดทะเบียนโรงงานวัตถุนี้กับระบบ OLE Dll กรอบการเรียกฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติก่อนสิ้นสุดลงแอพลิเคชัน ถ้าจำเป็น เรียกว่าจากตัวแทนของCWinApp::ExitInstance?

ภาพรวม COleObjectFactory |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleObjectFactory::RevokeAll, COleObjectFactory::Register, CWinApp::ExitInstance(&N)

Index