COleObjectFactory::Register

BOOL ลงทะเบียน ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าโรงงานมีการลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 0 อื่น?

หมายเหตุ

โรงงานวัตถุนี้การลงทะเบียน ด้วยระบบ OLE Dll ฟังก์ชันนี้คือมักจะเรียกว่าโดยCWinApp::InitInstanceเมื่อมีการเปิดใช้แอปพลิเคชัน?

ภาพรวม COleObjectFactory |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::RegisterAll, CWinApp::InitInstance(&N)

Index