COleObjectFactory::OnCreateObject

เสมือน CCmdTarget * OnCreateObject ( );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น มันสามารถโยนข้อยกเว้นการใช้หน่วยความจำนั้นล้มเหลว?

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบการสร้างวัตถุใหม่ แทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างวัตถุจากสิ่งอื่นมากกว่าCRuntimeClassถูกส่งผ่านไปที่กำหนด?

ภาพรวม COleObjectFactory |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleObjectFactory::COleObjectFactory, CRuntimeClass(&N)

Index