COleMessageFilter::SetMessagePendingDelay

โมฆะSetMessagePendingDelay (nTimeout=DWORD5000);

พารามิเตอร์

nTimeout

จำนวนมิลลิวินาทีสำหรับการหน่วงเวลาการรอข้อความ?

หมายเหตุ

กำหนดโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกรอนานสำหรับการตอบสนองจากโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่าก่อนที่จะทำการดำเนินการเพิ่มเติม?

ฟังก์ชันนี้ทำงานในคอนเสิร์ตกับSetRetryReply?

ภาพรวม COleMessageFilter |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleMessageFilter::SetRetryReply(&N)

Index