COleMessageFilter::COleMessageFilter

COleMessageFilter ( );

หมายเหตุ

สร้างวัตถุCOleMessageFilter?

ภาพรวม COleMessageFilter |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleMessageFilter::Register, COleMessageFilter::Revoke(&N)

Index