สมาชิกของคลาส COleLinksDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_el โครงสร้างของชนิดOLEUIEDITLINKSที่ควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

COleLinksDialog โครงสร้างวัตถุCOleLinksDialog?

การดำเนินการ

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบการ OLE แก้ไขการเชื่อมโยง?

ภาพรวม COleLinksDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index