COleLinksDialog::m_el

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิดOLEUIEDITLINKSใช้ในการควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยง สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง หรือผ่าน ทางฟังก์ชันของสมาชิก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUIEDITLINKSโครงสร้างในรา OLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleLinksDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleLinksDialog::COleLinksDialog, COleLinksDialog::DoModal(&N)

Index