สมาชิกของคลาส COleLinkingDoc

ก่อสร้าง

COleLinkingDoc โครงสร้างวัตถุCOleLinkingDoc?

การดำเนินการ

การลงทะเบียน เอกสารการลงทะเบียน ด้วยระบบ OLE Dll?
การยกเลิก การเพิกถอนการลงทะเบียนของเอกสาร?

Overridables

OnFindEmbeddedItem ค้นหารายการฝังตัวที่ระบุ?
OnGetLinkedItem ค้นหาการเชื่อมโยงรายการที่ระบุ?

ภาพรวม COleLinkingDoc |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index