COleLinkingDoc::OnFindEmbeddedItem

เสมือน COleClientItem * OnFindEmbeddedItem ( LPCTSTR lpszItemName );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังรายการที่ระบุ ค่า NULLถ้าไม่พบรายการ?

พารามิเตอร์

lpszItemName

ชี้ไปชื่อของสินค้า requested.nbsp ฝังตัวของ OLE(&N);

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบการตรวจสอบว่า เอกสารประกอบด้วยรายการ OLE ฝังตัวกับชื่อที่ระบุ เริ่มต้นใช้งานการค้นหารายการที่ฝังตัวสำหรับรายการมีชื่อที่ระบุ (ชื่อเปรียบเทียบคือเล็ก) แทนที่ฟังก์ชันนี้หากคุณมีของวิธีการจัดเก็บ หรือตั้งชื่อรายการ OLE ที่ฝังตัว?

ภาพรวม COleLinkingDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem(&N)

Index