สมาชิกของคลาส COleIPFrameWnd

ก่อสร้าง

COleIPFrameWnd โครงสร้างวัตถุCOleIPFrameWnd?

Overridables

OnCreateControlBars เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อมีการเรียกใช้รายการสำหรับการแก้ไขในสถาน?
RepositionFrame เรียกว่าตามกรอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งหน้าต่างแก้ไขสถานที่?

ภาพรวม COleIPFrameWnd |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index