COleIPFrameWnd

ใช้คลาCOleIPFrameWndเป็นฐานสำหรับหน้าต่างการแก้ไขในตำแหน่งของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คลาสนี้สร้าง และตำแหน่งควบคุมแถบภายในหน้าต่างเอกสารของโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้จัดการการแจ้งเตือนที่สร้างขึ้น โดยCOleResizeBarวัตถุฝังตัวได้เมื่อผู้ใช้ปรับขนาดหน้าต่างแก้ไขสถานที่?

ดูบทความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้COleIPFrameWnd, ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำของการเปิดใช้งาน?

#รวม lt;afxole.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ตัวอย่างnbsp อย่าง MFC HIERSVR | MFC อย่าง BINDSCRB(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd(&N)

Index