COleInsertDialog::m_io

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิดOLEUIINSERTOBJECTที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบการแทรกวัตถุ สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง หรือผ่าน ทางฟังก์ชันของสมาชิก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUIINSERTOBJECTโครงสร้างในรา OLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleInsertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleInsertDialog::COleInsertDialog, COleInsertDialog::DoModal(&N)

Index