COleInsertDialog::GetPathName

CString GetPathName ( ) const

ส่งกลับค่า

เส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้มที่เลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ ถ้าชนิดของสิ่งที่เลือกเป็นcreateNewItemฟังก์ชันนี้ส่งกลับเป็นวารCStringในโหมดออก หรือทำให้การตรวจสอบเงื่อนไขในโหมด debug?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มที่เลือกเฉพาะถ้าDoModalส่งกลับค่าIDOKและเลือกชนิดไม่มีCOleInsertDialog::createNewItem?

ภาพรวม COleInsertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal(&N)

Index