COleInsertDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) const

ส่งกลับค่า

วิธีการจำเป็นในการสร้างภาพวัตถุ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าถ้าผู้ใช้เลือกที่จะแสดงรายการที่เลือกเป็นไอคอน เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นหากDoModalส่งกลับIDOK?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการวาดกว้างยาว FORMATETCการโครงสร้างข้อมูลในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1?

ภาพรวม COleInsertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::COleInsertDialog(&N)

Index