COleInsertDialog::CreateItem

BOOL CreateItem ( COleClientItem * pItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสินค้าถูกสร้างขึ้น 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pItem

ชี้ไปที่รายการต้องการจะสร้าง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการสร้างวัตถุชนิดCOleClientItemเท่านั้นถ้าการส่งกลับDoModal IDOK คุณต้องจัดสรรอ็อบเจกต์COleClientItemก่อนที่คุณสามารถเรียกฟังก์ชันนี้?

ภาพรวม COleInsertDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติม COleClientItem::CreateLinkFromFile, COleClientItem::CreateFromFile, COleClientItem::CreateNewItem, COleClientItem::SetDrawAspect, COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal

Index