สมาชิกของคลาส COleException

ข้อมูลสมาชิก

m_sc ประกอบด้วยรหัสสถานะที่ระบุเหตุผลสำหรับการยกเว้น?

การดำเนินการ

กระบวนการ แปลเป็นข้อยกเว้น caught เข้ารหัสการส่งคืน OLE?

ภาพรวม COleException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index