COleDropTarget::Revoke

เสมือน โมฆะ ยกเลิก ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้ก่อนเท่าหน้าต่างใด ๆ ที่มีการลงทะเบียนเป็นเป้าหมายสำหรับปล่อยผ่านสายเพื่อลงทะเบียนออกจากรายการเป้าหมายสำหรับปล่อย ฟังก์ชันนี้จะเรียกโดยอัตโนมัติจากตัวจัดการOnDestroyสำหรับหน้าต่างที่ถูกลงทะเบียน ดังนั้นจึงมักจะไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้อย่างชัดเจน?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม RevokeDragDropในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1?

ภาพรวม COleDropTarget |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index