สมาชิกของคลาส COleDropSource

ก่อสร้าง

COleDropSource โครงสร้างวัตถุCOleDropSource?

Overridables

GiveFeedback เปลี่ยนเคอร์เซอร์ในระหว่างการดำเนินการลาก และปล่อย?
OnBeginDrag การจับภาพที่จับเมาส์ในระหว่างการดำเนินการลาก และปล่อย?
QueryContinueDrag การตรวจสอบเพื่อดูว่าลากควรดำเนินการต่อไป?

ภาพรวม COleDropSource |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index