COleDropSource::COleDropSource

COleDropSource ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCOleDropSource?

ภาพรวม COleDropSource |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDropTarget(&N)

Index