COleDocument::UpdateModifiedFlag

โมฆะ UpdateModifiedFlag ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำเครื่องหมายเอกสารเป็นแก้ไขถ้ามีอยู่ OLE รายการใด ๆ มีการปรับเปลี่ยน นี้ทำให้กรอบเพื่อพร้อมท์ให้ผู้ใช้บันทึกเอกสารก่อนที่จะปิด แม้ว่าจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารดั้งเดิม?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocument::SetModifiedFlag, COleClientItem::IsModified(&N)

Index