COleDocument::RemoveItem

เสมือน โมฆะ RemoveItem ( CDocItem * pItem );

พารามิเตอร์

pItem

ชี้ไปรายการเอกสารที่จะเอาออก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเอารายการออกจากเอกสาร คุณมักจะไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้อย่างชัดเจน โดยเรียกว่า โดยที่ destructors COleClientItemและCOleServerItem?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerItem, COleClientItem, COleDocument::AddItem, CDocItem(&N)

Index