COleDocument::OnUpdatePasteMenu

afx_msg โมฆะ OnUpdatePasteMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

พารามิเตอร์

pCmdUI

ตัวชี้ไปยังโครงสร้างแบบCCmdUIที่ใช้แทนเมนูที่สร้างคำสั่งปรับปรุง ตัวจัดการโปรแกรมปรับปรุงโทรศัพท์เปิดใช้งานสมาชิกฟังก์ชันของโครงสร้างCCmdUIถึงpCmdUIเพื่อการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้?

nbspหมายเหตุ(&N)

เรียกว่าโดยกรอบการตรวจสอบว่า รายการฝังตัวของ OLE สามารถวางจากคลิปบอร์ด วางเมนูคำสั่งและปุ่มจะเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าสามารถวางลงในเอกสาร หรือไม่?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument::OnUpdatePasteLinkMenu, CCmdUI(&N)

Index