COleDocument::OnShowViews

เสมือน โมฆะ OnShowViews ( BOOL bVisible );

พารามิเตอร์

bVisible

บ่งชี้ว่า เอกสารได้กลายเป็นมองเห็น หรือมองไม่เห็น?

หมายเหตุ

กรอบการเรียกฟังก์ชันนี้หลังจากการมองเห็นของเอกสารการเปลี่ยนแปลงสถานะ?

ค่าเริ่มต้นรุ่นของฟังก์ชันนี้ไม่ทำสิ่งใด ๆ แทนถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณต้องดำเนินการใด ๆ พิเศษมวลเมื่อมองเห็นเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index