COleDocument::OnEditLinks

afx_msg โมฆะ OnEditLinks ( );

หมายเหตุ

แสดงกล่องโต้ตอบการ OLE แก้ไข/ลิงค์ OnEditLinksสร้าง และการเปิดใช้กล่องโต้ตอบเชื่อมโยงCOleLinksDialogที่ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงวัตถุถูกเชื่อมโยง?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument::OnUpdateEditLinksMenu, COleLinksDialog(&N)

Index