COleDocument::GetStartPosition

เสมือน ตำแหน่ง GetStartPosition ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการวนผ่านรายการของเอกสาร ค่า NULLถ้าเอกสารมีไม่มีรายการ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับตำแหน่งของรายการแรกในเอกสาร ส่งผ่านค่าส่งกลับไปยังGetNextItem, GetNextClientItemหรือGetNextServerItem?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument::GetNextItem, COleDocument::GetNextClientItem, COleDocument::GetNextServerItem(&N)

Index