COleDocument::GetInPlaceActiveItem

COleClientItem * GetInPlaceActiveItem ( CWnd * pWnd );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปเดียว -สถานที่ใช้งาน OLE รายการ ค่า NULLถ้ามีสินค้า OLE ไม่อยู่ในสถานะ "-สถานที่ทำงาน"?

พารามิเตอร์

pWnd

ชี้ไปหน้าต่างที่แสดงเอกสารคอนเทนเนอร์?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับสินค้า OLE ที่ถูกเรียกใช้ในสถานที่ในหน้าต่างเฟรมที่ประกอบด้วยมุมมองที่ระบุโดยpWnd?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem(&N)

Index