COleDocument::AddItem

เสมือน โมฆะ AddItem ( CDocItem * pItem );

พารามิเตอร์

pItem

ชี้ไปรายการเอกสารที่มีการเพิ่ม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงในเอกสาร คุณไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้อย่างชัดเจนเมื่อมันถูกเรียก โดยกำหนดCOleClientItemหรือCOleServerItemที่ยอมรับตัวชี้ไปยังเอกสาร?

ภาพรวม COleDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocItem, COleDocument::RemoveItem, COleServerItem::COleServerItem, COleClientItem::COleClientItem(&N)

Index