สมาชิกของคลาส COleDocObjectItem

Constructors

COleDocObjectItem โครงสร้างสินค้าCOleDocObject?

การดำเนินการ

GetActiveView ดึงมุมมองการทำงานของเอกสาร?
OnPreparePrinting เตรียมเอกสารคอนเทนเนอร์ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพิมพ์?
เมื่อสั่งพิมพ์ พิมพ์เอกสารของโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์?
GetPageCount ดึงข้อมูลหมายเลขหน้าในเอกสารของโปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์?
ExecCommand ดำเนินการคำสั่งที่ระบุ โดยผู้ใช้?

ภาพรวม COleDocObjectItem |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index