COleDocObjectItem::OnPrint

คงเลิกเมื่อสั่งพิมพ์ (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, BOOL bPrintAll = TRUE);

พารามิเตอร์

pCaller

ตัวชี้ไปยังวัตถุที่ CView ที่จะส่งคำสั่งพิมพ์?

pInfo

ตัวชี้ไปยังวัตถุที่CPrintInfoที่อธิบายงานจะพิมพ์?

bPrintAll

ระบุว่า เอกสารทั้งหมดจะถูกพิมพ์?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าโดยกรอบการพิมพ์เอกสาร?

ภาพรวม COleDocObjectItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocObjectItem::OnPreparePrinting(&N)

Index