COleDocObjectItem::OnPreparePrinting

แบบ static BOOL OnPreparePrinting (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, BOOL bPrintAll = TRUE);

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pCaller

ตัวชี้ไปยังวัตถุที่CViewที่จะส่งคำสั่งพิมพ์?

pInfo

ตัวชี้ไปยังวัตถุที่CPrintInfoที่อธิบายงานจะพิมพ์?

bPrintAll

ระบุว่า เอกสารทั้งหมดจะถูกพิมพ์?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าโดยกรอบการเตรียมเอกสารสำหรับการพิมพ์?

ภาพรวม COleDocObjectItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocObjectItem::OnPrint(&N)

Index