สมาชิกของคลาส COleDispatchException

ข้อมูลสมาชิก

m_wCode IDispatch-รหัสข้อผิดพลาดเฉพาะ?
m_strDescription คำอธิบายข้อผิดพลาด verbal?
m_dwHelpContext วิธีใช้บริบทสำหรับข้อผิดพลาด?
m_strHelpFile แฟ้มวิธีใช้ที่จะใช้กับm_dwHelpContext?
m_strSource โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างข้อยกเว้น?

ภาพรวม COleDispatchException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index