สมาชิกของคลาส COleDispatchDriver

ข้อมูลสมาชิก

m_bAutoRelease ระบุว่า จะปล่อยตัวIDispatchในระหว่างการทำลายReleaseDispatchหรือวัตถุ?
m_lpDispatch แสดงตัวชี้ที่อินเทอร์เฟซสำหรับIDispatchกับCOleDispatchDriverนี้?

ก่อสร้าง

COleDispatchDriver โครงสร้างวัตถุCOleDispatchDriver?

การดำเนินการ

CreateDispatch สร้างการเชื่อมต่อIDispatchและแนบไปวัตถุCOleDispatchDriver?
AttachDispatch แนบการเชื่อมต่อIDispatchไปยังวัตถุCOleDispatchDriver?
DetachDispatch การเชื่อมต่อIDispatchการแยกออก โดยไม่มีการนำออกใช้?
ReleaseDispatch รุ่นการเชื่อมต่อIDispatch?
InvokeHelper ผู้ช่วยเหลือสำหรับการเรียกวิธีการทำงานอัตโนมัติ?
SetProperty ตั้งค่าคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ?
GetProperty ได้รับคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ?

ภาพรวม COleDispatchDriver |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index