สมาชิกของคลาส COleDialog

การดำเนินการ

GetLastError ได้รับรหัสข้อผิดพลาดถูกส่งกลับ โดยใช้กล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม COleDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index