COleDialog

คลาCOleDialogมีฟังก์ชันทั่วไปของกล่องโต้ตอบสำหรับ OLE ไลบรารี Microsoft Foundation Class มีหลายชั้นที่ได้รับมาจากCOleDialog?

เหล่านี้คือ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเฉพาะ OLE ให้ดูบทความ กล่องโต้ตอบใน OLEในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxodlgs.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index