COleDateTimeSpan::operator คู่

ตัวดำเนินการคู่นี้ const;

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการนี้ส่งกลับค่าของค่าCOleDateTimeSpanนี้เป็นตัวเลขทศนิยมของวัน?

ภาพรวม COleDateTimeSpan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDateTimeSpan::GetTotalDays, COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::m_span(&N)

Index